Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Приспособяване към модерността: Съпоставително изследване на племенните общности в контекста на социалните промени в Индия след Независимостта

Илияна Ангелова

Резюме

Докладът си поставя за цел да изследва в сравнително-историческа перспектива множеството аспекти на срещата на някои от племенните общности на Индия с модерността. Особен акцент се поставя върху различните стратегии за социална мобилност, използвани от племенните общности в контекста на модерността в периода след Независимостта. Процесите на санскритизация и трайбализация се разглеждат и интерпретират, като алтернатива, а понякога, като взаимно допълващи се форми на откликване на модерността, а така също като мощни инструменти за отстояване на племенна или някаква друга идентичност и за предприемане на колективни политически и икономически действия.

Основното съдържание на статията е на английски език