Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Осъвременяване на северноиндийската класическа музика – процесът на създаване и прецепция

Иванка Влаева

Резюме

Модернизацията на северноиндийската класическа музика (хиндустани) е непрекъснат процес. Нейното въздействие може да бъде проследено на различните нива при създаването на музика през последното столетие. В настоящето изследване откроявам някои от най-важните елементи на музикалния комплект, при които нововъведенията са много ясно обособени и спомагат да бъдат осмислени съвременните характеристики на индийската традиционна инструментална музика. Тези елементи разкриват етапите на веригата: създаване – запазване – разпространение – възприятие. В настоящия анализ съм систематизирала някои от най-важните начини за модернизиране, онагледени с примери, почерпени от личния ми опит и от изследванията ми в тази област.

Основното съдържание на статията е на английски език