Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2014 / Том 1 / Брой 1 : Южна Азия: Идентичност и културно многообразие

Три персийски речника, съставени през ХVІІ век в Индия: Фарханг-е Джахангири, Борхан-е кате и Фарханг-е Рашиди

Марио Аппен

Резюме

В тази статия се разглеждат три известни фарханга (персийски тълковни речници), съставени през ХVІІ век в Индия: Фарханг-е Джахангири (1608), Борхан-е кате (1651) и Фарханг-е Рашиди (1654). Целта на настоящата статия е да се представят обстоятелствата при съставянето им, обемът на словника, макроструктурата, микроструктурата на трите речника и тяхното значение за персийската лексикография.

Основното съдържание на статията е на френски език