Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2017 / Том 3 / Брой 2 : Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива

Исма̄ʿӣлӣтите и левантийските корени на военно-монашеските ордени

Никола Ламбев

Резюме

С пристигането и заселването си в Леванта кръстоносците донасят своята специфична западна култура. Съчетаването ѝ със силната местна традиция ражда твърде любопитни исторически и културни явления – плод на взаимното им влияние. Противно на господстващата концепция, определяща рицарството и военно-монашеските ордени като феномени, принадлежащи изключително на средновековната западноевропейска цивилизация, настоящият текст се съсредоточава по-скоро върху близкоизточните им корени. Разсъждавайки върху произхода на Левантийските рицарски братства, авторът търси първообраза им в ислямски институции, свързани с доктрината за джиха̄да. Централно място в текста заема организацията на исма̄ʿӣлӣтите, добила слава като „Ордена на асасините“. Опирайки се на обилно количество местни и западни извори, авторът разглежда неговата история, структура и методи, предоставящи му основание да го причисли към военно-религиозните братства, така типични за кръстоносната епоха в Близкия изток.

Ключови думи: кръстоносни походи, кръстоносци, исмаилизъм, исма̄ʿӣлӣтизъм, исмаилити, исма̄ʿӣлӣти, асасини, хашиш, рицари, военно-монашески ордени, джихад

Съдържание

Основен текст

 

 

За автора

Никола Ламбев е доктор по история, защитил дисертация в катедра „Антична история, тракология и средновековна обща история“ на Исторически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2007). Възпитаник е на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. Специализирал е в Università di Pisa и Scuola Normale Superiore, Пиза, Италия (2005-6). По време на следването си завършва цялостен модул „Арабско обществознание“ към специалност „Арабистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси и публикации са интердисциплинарни, предимно в областта на контактите и взаимодействието на различните култури в Близкия изток през средните векове.