Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Указания към авторите


Съдържание

Manas: Studies into Asia and Africa публикува научни статии, студии, съобщения, рецензии, обзори на книги, описание на научни проекти от полето на изтокознанието и други сродни сфери на познанието.

Специално за студенти

Manas: Studies into Asia and Africa представя също така статии и други научни разработки и на студенти (бакалаври, магистри и докторанти). Техните статии трябва да бъдат съпътствани от писмена рецензия на преподавател, специалист в съответната научна сфера.

Езици на списанието

Manas: Studies into Asia and Africa приема публикации на следните езици: български, английски, немски, френски, руски, както и на всички езици, преподавани и изучавани в ЦИЕК.

Оформяне на публикациите

Моля, придържайте се към следните изисквания за публикуване на Вашите материали в Manas: Studies into Asia and Africa.

Структура на публикациите:

 • Заглавие (заглавка 1/ Heading 1);
 • Име на автора;
 • Принадлежност към институция (учреждение, град, страна);
 • Резюме;
 • Ключови думи;
 • Текст;
 • Бележки;
 • Цитирана литература;
 • Информация за автора;
 • Приложения.


Резюме

Дължината на резюмето следва да бъде от абзац, не по-голям от 1/3 страница в А4 формат, единична разредка. Текстът на резюмето се представя на два езика. Първият е на езика на публикацията, а вторият – на един от другите официални езици на списанието. Резюмето, което ще се вижда пряко от читателите на списанието, е на език, различен

от основния материал. Другата версия се помества при метаинформацията, за да може да се индексира от търсещите машини в интернет. Рецензиите и кратките информации не е необходимо да бъдат придружавани от резюме.


Ключови думи

Ключовите думи към статията следва да се предоставят на два езика. Принципът е същият, както при резюметата. Сведете, по възможност, ключовите думи до десетина на брой.


Изисквания към текста

Авторски права. Ако прилагате чужди графики, карти, видео или аудио материали, уверете се, че имате право за това, като съгласувате тяхното публикуване с носителите на авторските права.

Вътрешни заглавия. Вътрешните заглавия следва да се придържат към структурата на материала. Първото подзаглавие трябва бъде оформено със Заглавка 2 (Heading 2), a неговото подзаглавие със Заглавка 3 (Heading 3) и така нататък, до структурата заглавие. това ще позволи автоматично подреждане на съдържанието в началото на публикацията. Всички заглавията следва да са подравнени вляво. Ако номерирате заглавията, не започвайте с 0.

Шрифтове и кодировка на символите. Използвайте само Unicode-базирани шрифтове. това е особено важно за материали, които съдържат знаци от писмените системи на източните езици. За справка със стандарта вижте http://www.unicode.org/ В случай на нужда, приложете файл във формат PDF (Portable Document Format) към Вашия материал.

Шрифтови стилове. Използвайте курсив (italic) за: думи, фрази и изречения, употребени като езикови примери; изрази на чужд език; заглавия на книги, списания, вестници и документи; първа употреба на термин, за който предлагате дискусия във Вашия материал; подчертаване на дума или фраза в цитат (курсивът мой) или (подч. мое).

Цитиране в статията. Цитирането в статията става по следния образец: (Фамилия Година) – за цялата цитирана публикация или (Фамилия Година: страница) – за отделни части от нея. Ако името на автора е споменато преди цитата, то може да цитирате така (Година: страница). При колективен труд, енциклопедия или сборник се цитира името на редактора / редакторите.

Примери:

 • За един автор: (Витцел 1990);
 • За двама автори: (Витцел, Джеймисън 2000);
 • За няколко произведения на един и същи автор, публикувани в една година: (Witzel 1990a, 1990b);
 • За цитиране на цяла глава от книга: (Witzel 2000: Ch. 1).

Цитати в статията

 • Кратките цитати (до 60думи) се оформят с кавички, чиято употреба зависи от езика, на който е написан материалът (например за български: „цитат“);
 • По-дългите цитати се оформят като отделен абзац със задължително цитиране на източника.

Бележки

Разположение. Бележките следва да бъдат генерирани от текстовата програма, а не добавяне ръчно от автора. Те следва да са разположени под линия с последователна номерация с арабски цифри.


Списък на цитираната литература

Проверка на цитираните заглавия и автори. Преди да предадете Вашия материал, проверете дали всички автори и заглавия в материала са изброени в списъка на публикациите в края на Вашия текст и обратно.

Заглавие. Списъкът със споменатата библиография следва да носи наименованието „Цитирана литература“.

Цитирана литература и библиография. Моля, изброявайте само заглавия, които са споменати във Вашия материал.

Статии и отделни части от сборници. При цитиране на статия или глава от книга упоменете редактора на сборника или книгата

Автори

Моля, не използвайте тирета (-, –, —) или някаква друга форма за съкращение на автор с повече от една цитирана публикация при изготвяне на списъка с цитираната литература. Изписвайте винаги името на автора.

Не използвайте изрази като „и др.“ или „et al.“ при изброяване на авторите. Прилагайте винаги пълния списък на авторите, дори те да са

многобройни.

Подреждане

Подредете библиографията в азбучен ред по фамилия на автора, като всяка единица е отделен абзац. При повече от едно заглавие на един и същи автор следвайте възходящ хронологичен ред – от най-старата към най-новата публикация. Използвайте буквите а, б, в (съответно a, b, c) за разграничаване на повече от едно издание на автора от една и съща година.

Илюстрации и графични файлове

Ако имате илюстрации, то те трябва да бъдат в LPG, GIF или PNG формат. Тяхната резолюция не трябва да бъде по-висока от 300 dpi. Ако не можете да ги вмъкнете в самата статия, изпратете ги на редакторите като прикрепени файлове, като укажете точно от коя публикация са и на кое място в нея трябва да бъдат поставени. Моля, добавете към статията си и списък на илюстративния материал, ако такъв съществува.

Информация за автора

Към материала приложете също така справка за Вас самия/самата. Информацията трябва да е кратка (с размера на резюмето) и да включва:

 • Вашата академична позиция (в случай, че имате такава);
 • името на институцията, в която работите;
 • факултет, катедра (секция) или друго име на звеното в структурата в институцията, където
 • работите;
 • информация за полето на Вашите интереси и области на основните Ви трудове;
 • служебен адрес;
 • електронна поща и интернет страница, ако имате такава.