Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

За списанието


Създаването на електронно научно списание на ЦИЕК се реализира от специалност „Индология“ като проект към Факултета по Класически и Нови Филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В основата на тази инициатива стои желанието ни да създадем и утвърдим едно авторитетно специализирано издание, предоставящо по-добри условия за съвместна научна дейност между различните катедри и специалности в ЦИЕК и за разширяването на възможностите за научни контакти на българските учени изтоковеди в национален и международен план.

Името – Манас – на което се спряхме след продължителни обсъждания, е полисемантично и емблематично за индийската духовна култура философско понятие. В превод от санскрит то означава „ум; интелект; дух, душа; мисъл; представа; желание; воля“ и др. Струва ни се, че в своята многозначност и концептуална многопластовост то кодира в себе си квинтесенцията не само на индийската, но и на източната мъдрост. В същото време то съдържа в себе си и идеята за естественото човешко любопитство и порив към съзидание – живеца на всяка изследователска дейност.

Списанието е първото многоезично българско научно издание за азиатски и африкански изследвания. Електронният му онлайн формат дава възможност за широка достъпност, интерактивност, богата аудио и визуална илюстративност на публикациите в списанието. Основните приоритети при съставянето му са:

  • задаване на тематичен обхват на отделните броеве с цел стимулиране на научна иновативност и многопосочност на подходите;
  • поставяване на акцент върху интердисциплинния характер на изданието;
  • възможност за публикуване както за български учени, така и за специалисти от региона и от света;
  • публикуване на научни изследвания с богат илюстративен корпус вследствие на възможностите, които предлага електронният формат на изданието;
  • създаване на база данни на специалистите и на научната проблематика;
  • стимулиране на научни изследвания с конкретна бъдеща приложимост;
  • налагането му като авторитетно специализирно списание в областта.

Пилотният брой на електронното списание е посветен на културата на Южна Азия, първо защото самата идея за този научен проект се зароди сред нас, индолозите, и второ, защото решихме да го посветим на 30-годишния юбилей на специалност „Индология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Този първи брой на списанието бе изготвен в сътрудничество с Индологическа фондация „Изток–Запад“.

Очаквайте скоро да обявим темите за следващите броеве на списанието, предвидени да излязат през 2015 г.