Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 1.

Публикувано в 01.12.2019 http://manas.bg/bg/2019-vol5-1/km-prochita-na-saundarananda-na-sanskritskiya-poet-propovednik-ashvaghosha-kato-osnovopolagash-trud-na-budizma

ISSN: 2367-6256

Цветанова, Ася. Към прочита на саундарананда на санскритския поет-проповедник Ашвагхоша като основополагащ труд на будизма. – Във: Манас: Индия в българската наука - Втора национална конференция, Том 5, 1, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 1 : Индия в българската наука - Втора национална конференция

Към прочита на саундарананда на санскритския поет-проповедник Ашвагхоша като основополагащ труд на будизма

Ася Цветанова

Резюме

Предложеното изследване си поставя за цел представяне на създадената от санскритския поет-проповедник Ашвагхоша (ок. 100 г. пр. Хр.) епическата поема Саундарананда, традиционно разглеждана като образец на ранната санскритска посветителска литература, като ключов труд за утвърждаването и разпространението на учението на будизма. Статията откроява ролята на поемата Саундарананда, представяща в синтезиран вид религиозно-философските постулати на будизма чрез методите на художествената литература и по този начин успешно осцилираща на границата на религиозната и художествената литература, като своеобразен програмен документ на будизма, съпоставим по значение с Бхагавадгита за хундуизма. Проследява се също приносът на Ашвагхоша като един от най-големите учители и проповедници на будизма в Индия за развитието и на ранната санскритска литература, която в този период постепенно се еманципира като самостоятелен раздел на човешкото познание. Изтъкват се достойнствата на двете епически поеми на Ашвагхоша Buddhacarita и Saundarānanda, които, изградени в естетиката на жанра mahākāvya, могат да бъдат разглеждани не само като ключови за утвърждаването на будизма като духовно учение, но и за развитието на художествената литература на санскрит.

Основното съдържание на статията е на английски език