Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2018 / Том 4 / Брой 2 : Южна, Източна и Югоизточна Азия - традиционализъм, динамика, глобализация

Безценното устно слово: Траектории на зараждането, предизвикателствата и непреходността

Винита Синха

Резюме

Статията въвежда в проблема за органичната връзка между самоопределянето на личността и народната словесност. Както някои народни песни, сказания, балади и устойчиви фолклорни изрази остават неповлияни от писаното слово, така самоопределянето на личността – зависимо по принцип от демографията, остава двусмислено, флуидно и извънвремево. Като интересен случай на разпространяване на авторитетно влияние в статията се разглежда устойчивото въздействие на устните традиции в ареала на Митхиля (щат Бихар), съхраняването на фолклорната парадигма и популяризирането й.

Ключови думи: фолклорни идиоми, устни наративи, езици, регионални диалекти, транскрипция

Основното съдържание на статията е на английски език